VOLEBNÍ PROGRAM

VOLEBNÍ PROGRAM    KOALICE SPOLU    PRO PARDUBICE

Na následující 4 roky jsme připravili volební program, který řeší zásadní problémy a otázky našeho města. Bez ohledu na výsledek komunálních voleb se jej však zavazujeme plnit v největší možné míře.

CISLO

ZÁKLADNÍ VIZE MĚSTA

Trvale a udržitelně se rozvíjející přitažlivé město s kvalitní infrastrukturou v nejširším slova smyslu - bydlení, podnikání, životní prostředí, doprava, sociální služby, sport a kultura.

CISLO

ROZVOJ MĚSTA

Stanovení a průběžná aktualizace investičních priorit města v závislosti na jeho finančních možnostech.

Primárně investice do vlastního majetku.

U nových investic posuzovat veškeré související a provozní náklady.

Efektivní hospodaření s majetkem města, jeho řádná údržba a opravy, prodej zbytného majetku.

Schválení nového územního plánu v co nejkratším čase.

Změny nového územního plánu realizovat po jednotlivých návrzích v zájmu urychlení jejich projednávání.

Soulad strategického a územního plánu.

Větší propojenost města a univerzity.

Revitalizace brownfieldů Masarykovy kasárna a Hůrka pro naplnění základních funkcí města a prodej jejich zbylých částí formou veřejné investorské soutěže.

Podpora občanských projektů a pověření určeného zaměstnance města koordinací projektů navrhovaných občany města ve veřejném prostoru.

CISLO

SPRÁVA MĚSTA A FINANCE

Zachování městských obvodů a současně revize rozdělení kompetencí mezi velkou radnicí a obvody.

Odpovědné hospodaření města.

Snížení podílu výdajů města na jeho správu.

Čerpání investičních dotací pouze na prioritní akce - dotační možnosti nebudou určovat naše priority.

Nezadlužování města – nový úvěr pouze překlenovací kvůli dotaci nebo u prokazatelně návratné investice (např. úspory – energetika nebo u projektů, kde provozní příjmy budou převyšovat provozní náklady).

Klientský přístup k občanům při vyřizování jejich záležitostí.

Podíl všech zastupitelů na řízení města (semináře ke klíčovým otázkám, důstojné zastoupení opozice v komisích rady a výborech zastupitelstva, předsednictví finančního a kontrolního výboru pro opozici).

Zodpovědná a transparentní správa akciových společností s podílem města a městem zřizovaných právnických osob (zastoupení opozice v dozorčích orgánech, podmínkou nominace do orgánů městem ovládaných či zřizovaných právnických osob jsou odborné kompetence pro výkon funkce, pravidelná transparentní výběrová řízení na ředitele městských organizací).

CISLO

SMART CITY A INOVACE

Pokračování v zavádění smysluplných projektů chytrého a přívětivého města.

Rozvoj funkcionalit portálu občana.

Budování metropolitní optické sítě.

Maximální možná elektronická komunikace občanů s městem v agendách veřejné správy a současně umožnění off-line přístupu pro méně elektronicky zdatné.

Další rozvoj městské mobilní aplikace.

Zavedení elektronické brány pro platby za služby města.

Rozhodování na základě dat.

CISLO

ENERGETIKA

Zpracování energetické strategie města - identifikace všech možných úspor (elektřina, teplo, voda, plyn).

Využívání nejmodernějších úsporných energetických řešení u objektů patřících městu a jeho organizacím, energetický monitoring budov.

Zajištění částečné energetické soběstačnosti městských objektů.

Projekty úsporného a tam, kde to má smysl, energeticky soběstačného veřejného osvětlení.

CISLO

ŽIVNOSTNÍCI A PODNIKATELÉ

Podpora podnikatelských aktivit s vysokou přidanou hodnotou.

Vytváření vstřícných a spravedlivých podmínek pro živnostníky a podnikatele.

Pravidelná a aktivní spolupráce města s profesními organizacemi a odbornými institucemi, zejména s Hospodářskou komorou, Univerzitou Pardubice, středními školami, Úřadem práce, agenturou Czech Invest a dalšími organizacemi.

Zapojování zástupců odborné veřejnosti do komisí rady města.

Jednání s největšími zaměstnavateli o společném budování infrastruktury v nejširším slova smyslu.

CISLO

DOPRAVA

Ekologická, konkurenceschopná, moderní MHD.

Propojení nadjezdu Kyjevská s rychlodráhou.

Nový most přes Labe v ul. kpt. Bartoše.

Výstavba parkovacích domů a záchytných parkovišť v návaznosti na MHD.

Vytvoření parkovacího systému na území celého města zvýhodňujícího rezidenty.

Vybudování lávky pro pěší z Dukly na železniční zastávku a dostihové závodiště.

Podpora budování dalších cyklostezek.

Efektivní fungování pardubického letiště.

Podpora rozvoje rekreační plavby.

CISLO

BEZPEČNOST

Profesionální a efektivní městská policie, více strážníků v ulicích.

Údržba a rozvoj moderního kamerového systému sloužícího bezpečnosti občanů a současně nenarušujícího jejich soukromí.

Pokračování intenzivní spolupráce s Hasičským sborem Pardubického kraje a podpora jednotek dobrovolných hasičů.

Trvalá regulace hazardu na území města.

Vybudování útulku pro opuštěná zvířata.

CISLO

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ČISTOTA MĚSTA, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Maximální péče o městskou zeleň.

Investice do výsadby dřevin.

Podpora biodiverzity a rozšiřování ploch zeleně na pozemcích města.

Snižování vlivu tepelných ostrovů na klima ve městě.

Podpora vzniku „zelených“ střech.

Rozšiřování rekreační funkce městských lesů.

Rozvoj parku Červeňák zachovávající jeho přírodní charakter včetně opravy mostu Červeňák pro pěší a cyklisty.

Podpora zachytávání srážkové vody k jejímu dalšímu využití.

Ochrana vodních zdrojů pro občany města.

Podpora efektivního třídění odpadů a jejich materiálového využití včetně energetického.

CISLO

ŠKOLSTVÍ

Školství je prioritou města.

Pokračování modernizace odborných učeben na zbývajících ZŠ.

Vybudování alespoň jedné nové tělocvičny při ZŠ.

Rekonstrukce školních jídelen, tělocvičen, hřišť a jejich zázemí.

Zajišťování rozšiřování kapacit škol a školek pro naše občany a současně zázemí pro učitele a další zaměstnance.

Pilotní otevření venkovních hřišť vybraných MŠ mimo učební dobu.

Pokračování v přípravě vybudování nové základní umělecké školy v Polabinách.

Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů.

Maximální využití Centrálních polytechnických dílen.

Podpora kreativního vzdělávání mj. větším propojením škol a kulturních institucí.

CISLO

SPORT

Podpora páteřních sportů – tzn. hokej, fotbal, basketbal a dostihy.

Podpora i ostatních sportů, především tradičních, pracujících s mládeží, a to prostřednictvím programu podpory sportu.

Pokračování Sportovního parku Pardubice.

Dukla sportovní – pokračování práce na projektu, prioritou je rekonstrukce basketbalové haly s pomocí dotací a vybudování nové multifunkční haly pro míčové sporty prostřednictvím PPP projektu.

Nová multifukční (hokejová) hala – pokračování jednání o vybudování nové haly soukromým investorem, důraz na respektování zájmů města a zachování všech funkcí dostihového závodiště včetně možnosti jeho budoucího rozvoje.

CISLO

KULTURA

Podpora příspěvkových organizací města, tj. Východočeského divadla, Komorní filharmonie Pardubice, Centra pro otevřenou kulturu (tzn. Galerie města Pardubic a Divadla 29) a Památníku Zámeček.

Podpora velkých i malých kulturních organizací a akcí z programu podpory kultury tak, aby byla zachována jejich pestrost.

Odstraňování bariér v přístupu ke kultuře prostřednictvím projektu Kultura pro všechny.

Vytvoření odborné skupiny ve spolupráci Galerie města Pardubic a oddělení kultury na Magistrátu města Pardubic zabývající se uměním ve veřejném prostoru.

CISLO

CESTOVNÍ RUCH

Navýšení prostředků na marketingovou podporu návštěvnosti Pardubicka a to z vlastních i externích zdrojů s cílem zvýšit ekonomický přínos pro město a jeho občany.

Marketingově „prodat“ nové výrazné investice města, kraje, státu a dalších subjektů přispívajících ke zvýšení atraktivity Pardubic a jeho okolí (např. Automatické mlýny, Pardubický zámek, Kunětická hora a Památník Zámeček).

Podpora projektu Pardubičtí tahouni.

Podpora výstavby nových hotelů.

CISLO

BYDLENÍ

Vytváření prostředí, které napomůže výstavbě nových bytů.

Spolupráce na státem podporovaných formách bydlení.

Spolupráce s developery formou PPP projektů bydlení.

Vyhodnocení fungování městem schválených zásad pro spolupráci s investory a jejich případná korekce s cílem vytvořit spravedlivé a efektivní prostředí a odpovídající veřejnou infrastrukturu.

Oprava neobyvatelných městských bytů.

Pokračování ve financování oprav a údržby bytového fondu z vybraného nájemného.

Podpora bezbariérovosti bytových domů i nebytových prostor.

Rozšíření projektu startovacích bytů.

Směřování k větší prostupnosti bydlení pro jednotlivé skupiny obyvatel, cílovým stavem jsou městské byty pro potřebné.

Revitalizace sídlišť.

CISLO

RODINA

Pokračování v navyšování kapacit mateřských škol a podpoře dětských skupin.

Podpora mladých rodin (rodinné vstupné, rozvoj veřejných prostor pro trávení volného času pro rodiny s dětmi).

Podpora a posílení role rodinných center, zvýšení informovanosti o jejich činnosti, jejich zpřístupnění rodinám ohroženým sociálním vyloučením, osobám s tělesným postižením a samoživitelům.

Podpora poraden pro rodinu.

CISLO

SENIOŘI A SOCIÁLNÍ PÉČE

Podpora činnosti seniorských klubů a kulturních akcí určených pro seniory.

Zapojování seniorů do veřejného života.

Roční jízdenka na MHD za zvýhodněnou cenu.

Zachování služby Senior taxi.

Podpora domácí zdravotní a sociální péči včetně mobilní hospicové a paliativní péče.

Podpora osob pečujících o seniory a osoby se zdravotním postižením.

Úzká spolupráce starostů s terénními sociálními pracovníky a předsedy SVJ.

Pokračování v přípravě vybudování nového domova pro seniory.

Rekonstrukce a humanizace nevyhovujících oddělení v Domově pro seniory U Kostelíčka.

Příprava projektu komunitního bydlení a pobytových služeb pro zranitelné skupiny občanů (zejména pro seniory, zdravotně či psychicky handicapované apod.).